Ψυχοθεπαρεία

«Ψυχοθεραπεία» είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση ψυχολογικών ή και ψυχοσωματικών προβλημάτων καθώς και την απόκτηση γνώσης των ψυχικών μηχανισμών ενός ατόμου, μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή και με την χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων και τεχνικών οι οποίες θεμελιώνονται σε συγκεκριμένες επιστημονικές θεωρίες. Οι τεχνικές αυτές είναι καθαρά ψυχολογικές, δηλαδή το μόνο επικοινωνιακό μέσον που χρησιμοποιούν είναι ο λόγος.Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η ψυχοδυναμική, η γνωσιακή-συμπεριφορική, η διαπροσωπική, η συστημική, η συνθετική, η προσωποκεντρική, η υπαρξιακή κ.ά.

Άλλοι επί μέρους στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι:

  • Αυτογνωσία

  • Αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων

  • Εκμάθηση ικανοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων

  • Αύξηση των επιδόσεων και βελτίωση της ικανότητας για αγάπη, εργασία, μάθηση και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων

  • Βελτίωση προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων

  • Εναρμόνιση λογικής, συγκινήσεων και συμπεριφοράς

  • Βελτίωση της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης

  • Αύξηση ελευθερίας επιλογών

Πηγή: https://psychotherapia.gr/v2/